شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Smile
 • :407619_eating:
  407619 Eating
  407619 Eating
 • :icon_12:
  Icon 12
  Icon 12
 • :icon_47:
  Icon 47
  Icon 47
 • :icon_eek:
  Icon Eek
  Icon Eek
 • :8279_129fs3704392:
  8279 129fs3704392
  8279 129fs3704392
 • :icon_1:
  Icon 1
  Icon 1
 • :icon_35:
  Icon 35
  Icon 35
 • :01SaBa (12):
  01SaBa (12)
  01SaBa (12)
 • :AxPiX59:
  AxPiX59
  AxPiX59
 • :icon_22:
  Icon 22
  Icon 22
 • :icon_57:
  Icon 57
  Icon 57
 • :372513_th_running1:
  372513 Th Running1
  372513 Th Running1
 • :icon_11:
  Icon 11
  Icon 11
 • :icon_46:
  Icon 46
  Icon 46
 • :icon_dontsee:
  Icon Dontsee
  Icon Dontsee
 • :2542_gholi_bye_bye:
  2542 Gholi Bye Bye
  2542 Gholi Bye Bye
 • :gy:
  Gy
  Gy
 • :icon_34:
  Icon 34
  Icon 34
 • :1:
  1
  1
 • :AxPiX57:
  AxPiX57
  AxPiX57
 • :icon_21:
  Icon 21
  Icon 21
 • :icon_56:
  Icon 56
  Icon 56
 • :319413_280:
  319413 280
  319413 280
 • :icon_10:
  Icon 10
  Icon 10
 • :icon_45:
  Icon 45
  Icon 45
 • :icon_cry:
  Icon Cry
  Icon Cry
 • :146fs96171:
  146fs96171
  146fs96171
 • :eghfal:
  Eghfal
  Eghfal
 • :icon_33:
  Icon 33
  Icon 33
 • :AxPiX48:
  AxPiX48
  AxPiX48
 • :icon_20:
  Icon 20
  Icon 20
 • :icon_55:
  Icon 55
  Icon 55
 • :icon_nurs(2):
  Icon Nurs(2)
  Icon Nurs(2)
 • :295119_qrrr1s5w5a2l
  295119 Qrrr1s5w5a2lfyba
  295119 Qrrr1s5w5a2lfyba
 • :icon_9:
  Icon 9
  Icon 9
 • :icon_44:
  Icon 44
  Icon 44
 • :129fs370785:
  129fs370785
  129fs370785
 • :don-t_mention:
  Don T Mention
  Don T Mention
 • :icon_32:
  Icon 32
  Icon 32
 • :icon_cool:
  Icon Cool
  Icon Cool
 • :AxPiX22:
  AxPiX22
  AxPiX22
 • :icon_19:
  Icon 19
  Icon 19
 • :icon_54:
  Icon 54
  Icon 54
 • :icon_nurs(1):
  Icon Nurs(1)
  Icon Nurs(1)
 • :282320_girl_wink:
  282320 Girl Wink
  282320 Girl Wink
 • :icon_8:
  Icon 8
  Icon 8
 • :icon_43:
  Icon 43
  Icon 43
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :d:
  D
  D
 • :icon_31:
  Icon 31
  Icon 31
 • :icon_confused:
  Icon Confused
  Icon Confused
 • :AxPiX19:
  AxPiX19
  AxPiX19
 • :icon_18:
  Icon 18
  Icon 18
 • :icon_53:
  Icon 53
  Icon 53
 • :icon_mad:
  Icon Mad
  Icon Mad
 • :164913_sarcastic_ha
  164913 Sarcastic Hand
  164913 Sarcastic Hand
 • :icon_7:
  Icon 7
  Icon 7
 • :icon_42:
  Icon 42
  Icon 42
 • :34zn0n5:
  34zn0n5
  34zn0n5
 • :connie_1:
  Connie 1
  Connie 1
 • :icon_29:
  Icon 29
  Icon 29
 • :icon_biggrin:
  Icon Biggrin
  Icon Biggrin
 • :AxPiX:
  AxPiX
  AxPiX
 • :icon_17:
  Icon 17
  Icon 17
 • :icon_52:
  Icon 52
  Icon 52
 • :icon_lol:
  Icon Lol
  Icon Lol
 • :79382_doset_daram:
  79382 Doset Daram
  79382 Doset Daram
 • :icon_6:
  Icon 6
  Icon 6
 • :icon_41:
  Icon 41
  Icon 41
 • :5:
  5
  5
 • :bir539:
  Bir539
  Bir539
 • :icon_28:
  Icon 28
  Icon 28
 • :icon_arrow:
  Icon Arrow
  Icon Arrow
 • :a08dsytxd0lc69fxhce
  A08dsytxd0lc69fxhcef
  A08dsytxd0lc69fxhcef
 • :icon_16:
  Icon 16
  Icon 16
 • :icon_51:
  Icon 51
  Icon 51
 • :icon_idea:
  Icon Idea
  Icon Idea
 • :64213_persiana_mer3
  64213 Persiana Mer30
  64213 Persiana Mer30
 • :icon_5:
  Icon 5
  Icon 5
 • :icon_40:
  Icon 40
  Icon 40
 • :4ldjk5zt5o7f23d8g:
  4ldjk5zt5o7f23d8g
  4ldjk5zt5o7f23d8g
 • :bir296:
  Bir296
  Bir296
 • :icon_27:
  Icon 27
  Icon 27
 • :icon_61:
  Icon 61
  Icon 61
 • :795520_girl_yes:
  795520 Girl Yes
  795520 Girl Yes
 • :icon_15:
  Icon 15
  Icon 15
 • :icon_50:
  Icon 50
  Icon 50
 • :icon_exclaim:
  Icon Exclaim
  Icon Exclaim
 • :52620_wink:
  52620 Wink
  52620 Wink
 • :icon_4:
  Icon 4
  Icon 4
 • :icon_39:
  Icon 39
  Icon 39
 • :4.9:
  4.9
  4.9
 • :bir138:
  Bir138
  Bir138
 • :icon_26:
  Icon 26
  Icon 26
 • :icon_60:
  Icon 60
  Icon 60
 • :755320_shok:
  755320 Shok
  755320 Shok
 • :icon_14:
  Icon 14
  Icon 14
 • :icon_49:
  Icon 49
  Icon 49
 • :icon_evil:
  Icon Evil
  Icon Evil
 • :29682_gholi_poshte_
  29682 Gholi Poshte Parde
  29682 Gholi Poshte Parde
 • :icon_3:
  Icon 3
  Icon 3
 • :icon_37:
  Icon 37
  Icon 37
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :bir53:
  Bir53
  Bir53
 • :icon_25:
  Icon 25
  Icon 25
 • :icon_59:
  Icon 59
  Icon 59
 • :739013_slider_vomit
  739013 Slider Vomit
  739013 Slider Vomit
 • :icon_13:
  Icon 13
  Icon 13
 • :icon_48:
  Icon 48
  Icon 48
 • :icon_evil(1):
  Icon Evil(1)
  Icon Evil(1)
 • :25529_138fs196054:
  25529 138fs196054
  25529 138fs196054
 • :icon_2:
  Icon 2
  Icon 2
 • :icon_36:
  Icon 36
  Icon 36
 • :2i8d4ao:
  2i8d4ao
  2i8d4ao
 • :azadupload.com13726
  Azadupload.com137260975701711
  Azadupload.com137260975701711
 • :icon_24:
  Icon 24
  Icon 24
 • :icon_58:
  Icon 58
  Icon 58